Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pezotettix giornae koník mediteránny

Typický biotop
Travinno bylinné porasty okrajov lesov a extenzívne obhospodarovaných lúk a pasienkov
Charakter výskytu
Veľmi vzácny výskyt, doteraz len v oblasti JZ Slovenska; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved