Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Leptophyes discoidalis kobylka diskoidálna

Typický biotop
Vyššie travinobylinové a krovinové porasty lúk, lesostepí ale aj vlhkých luhov
Charakter výskytu
Vzácny, len na najteplejších lokalitách V Slovenska; VI-IX
Status ochrany
DD

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved