Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Poecilimon schmidti kobylka Schmidtova

Typický biotop
Vyššie, najmä krovinné porasty rôznych okrajov suchých i lužných lesov a lesostepí
Charakter výskytu
Vzácny, len na Vých. Slovensku, na teplejších lokalitách; VI-VIII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved