Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Ruspolia nitidula kobylka šúrová

Typický biotop
Vysoké hygrofilné travinobylinové a krovinné porasty močiarov a okrajov vôd, ale aj vo vlhkých priekopách okolo ciest , občas zaletuje i na xerotermy
Charakter výskytu
Vzácny, dobre lietajúci druh, hlavne v južnej polovici Slovenska; VII-X
Status ochrany
EN, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved