Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tettigonia caudata kobylka znášadlová

Typický biotop
Vyššia travinnobylinná a krovinná vegetácia suchších okrajov polí a úhorov ale aj mokradnej vegetácie a pieskov (JV Slovensko)
Charakter výskytu
Vzácny, ostrovčekovitý výskyt na Slovensku; VI-X
Status ochrany
VU

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved