Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Modicogryllus frontalis svrček malý

Typický biotop
Xerotermné lesostepi, okraje polí, extenzívne obhospodarované lúky a pasienky, u nás na severnej hranici rozšírenia
Charakter výskytu
Bežný na extenzívne obhospodarovaných lúkach a pasienkoch juhu Slovenska; IV-VII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved