Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tetrix bolivari koníček Bolivarov

Typický biotop
Redšie travinnobylinné porasty močiarov s výskytom obnažených plôch, riedka nízka vegetácia vlhkých piesočnatých brehov jazier a zaplavených ťažobných jám
Charakter výskytu
Na vhodných lokalitách juhu Slovenska početný; IV-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved