Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Arcyptera fusca koník pestrý

Typický biotop
Prevažne nižšie travinno bylinné porasty suchých až mezofilných horských lúk a pasienkov
Charakter výskytu
Početný na vhodných lokalitách; VI-X
Status ochrany
LR:nt, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved