Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Calliptamus italicus koník ružovokrídly

Typický biotop
Nízke travinnobylinné porasty suchých a mezických lúk, pasienkov a úhorov s výskytom obnaženej pôdy
Charakter výskytu
Veľmi početný na xerotermoch juhu Slovenska, lokálny na južných svahoch na severnej hranici v podhoriach a horách; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved